ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ 2021 - ജൂൺ 23 2021

International Widows Day 2021 - June 23 2021
ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ (ജൂൺ 23) യുടെ പ്രമേയം "ഇൻവിസിബിൾ വുമൺ ഇൻവിസിബിൾ പ്രോബ്ലംസ്" എന്നാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സമൂഹങ്ങളിലും, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പോഴും പങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ, ഭാര്യമാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൂടുതലും അവഗണിക്കുന്നതും നയനിർമ്മാതാക്കൾ ഒന്നും നൽകാത്തതും ഈ വർഷത്തെ തീം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂടാതെ സമൂഹത്തിലെ വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ തീമിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.

പങ്കാളികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം. സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും വിധവകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി യുഎൻ പൊതുസഭ 2010 ഡിസംബർ 21 ന് ഒരു പ്രമേയം അംഗീകരിച്ച് ജൂൺ 23 അന്താരാഷ്ട്ര വിധവ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ 2021 - ജൂൺ 23 2021 ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ  2021 - ജൂൺ 23 2021 Reviewed by Santhosh Nair on June 28, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.