അനാഥരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പുതിയ പദ്ധതി

New project for the education and health of orphans
അനാഥരായവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കായി ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ‘ആഷിർബാദ്’ എന്ന പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.

2020 ഏപ്രിൽ 1 ന്‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അതിനുശേഷം കോവിഡ് -19 കാരണം മാതാപിതാക്കളെയോ കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന വരുമാനക്കാരെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കീമിൻറെ പരിധിയിൽ വരാൻ അർഹതയുണ്ട്. ദുരിതത്തിലായ അത്തരം കുട്ടികളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന വരുമാനക്കാരായ അച്ഛനോ അമ്മയോ മരിച്ചുപോയവർ എന്നിവർക്കാണ് മുൻഗണന. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രതിമാസം 2500 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ 18 വയസ്സ് വരെ സഹായം തുടരും. പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച്, കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് പഠിച്ച സ്കൂളുകളിലും തുടരാം.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ശിശു സംരക്ഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, 18 വയസ്സ് വരെ പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം റെക്കറിംഗ് ഡെപോസിറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അതെ സമയം ഒരു കുട്ടിക്ക് അവന്റെ അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ മാസം 1500 രൂപ വീതം നൽകും.
അനാഥരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പുതിയ പദ്ധതി അനാഥരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പുതിയ പദ്ധതി Reviewed by Santhosh Nair on June 24, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.