എൻ.എസ്‌.ഡി‌.സിയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പും “ഡിജിറ്റൽ സ്‌കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് പ്രോഗ്രാം” സമാരംഭിക്കുന്നു

NSDC and WhatsApp launch 'Digital Skills Champions Program'
നാഷണൽ സ്‌കിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും വാട്‌സ്ആപ്പും ചേർന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ്‌കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവർക്ക് തൊഴിൽ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്ടെ ലക്ഷ്യം

ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സ്കൂൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ, ഓൺലൈൻ കഴിവുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുകയും എൻ.എസ്‌.ഡി‌.സിയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പും ചേർന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ്‌കിൽസ് ചാമ്പ്യൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യും.

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത്: 2009
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സിഇഒ: വിൽ കാത്‌കാർട്ട് (മാർച്ച് 2019)
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ആസ്ഥാനം: മെൻലോ പാർക്ക്, കാലിഫോർണിയ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഏറ്റെടുക്കൽ തീയതി: 19 ഫെബ്രുവരി 2014
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്ഥാപകർ: ജാൻ കോം, ബ്രയാൻ ആക്‍ടൺ
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് രക്ഷാകർതൃ സംഘടന: ഫേസ്ബുക്ക്
എൻ.എസ്‌.ഡി‌.സിയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പും “ഡിജിറ്റൽ സ്‌കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് പ്രോഗ്രാം” സമാരംഭിക്കുന്നു എൻ.എസ്‌.ഡി‌.സിയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പും “ഡിജിറ്റൽ സ്‌കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് പ്രോഗ്രാം” സമാരംഭിക്കുന്നു Reviewed by Santhosh Nair on June 30, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.