പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്പാർഷ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു

The Ministry of Defense implements the Sparsh system
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സംയോജിത സംവിധാനമായ സ്പാർഷ് (സിസ്റ്റം ഫോർ പെൻഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രക്ഷ) പ്രതിരോധ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി നടപ്പാക്കി.

ഈ വെബ് അധിഷ്ഠിത സിസ്റ്റം ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യ ഇടനിലക്കാരനെ ആശ്രയിക്കാതെ പെൻഷൻ ക്ലെയിമുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും പ്രതിരോധ പെൻഷനർമാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പെൻഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണാനും സേവനങ്ങൾ അറിയാനും പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പെൻഷൻകാർക്ക് അവരുടെ പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പെൻഷനർ പോർട്ടൽ ലഭ്യമാണ്.

ഒരു കാരണവശാലും സ്പാർഷ് പോർട്ടലിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത പെൻഷൻകാർക്ക് വേണ്ടി സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സ്പാർഷ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

പെൻഷൻകാർക്കുള്ള സേവന കേന്ദ്രങ്ങളായി ഇതിനകം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ അക്കൗണ്ട് വകുപ്പിന്റെ നിരവധി ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമേ, പ്രതിരോധ പെൻഷൻകരുമായി ഇടപെടുന്ന രണ്ട് വലിയ ബാങ്കുകളായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ), പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (പി‌എൻ‌ബി) എന്നിവയും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളായി സഹകരിച്ചു.

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

പ്രതിരോധമന്ത്രി: രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്പാർഷ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്പാർഷ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു Reviewed by Suchitra Nair on July 22, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.