26/11 രക്തസാക്ഷി തുക്കാറാം ഓംബ്ലിന്റെ പേരിലുള്ള പുതിയ ജമ്പിംഗ് ചിലന്തി ഇനം

New jumping spider species named after 26/11 martyr Tukaram Omble
താനെ-കല്യാൺ മേഖലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഇനം ചിലന്തികളെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. അതിൽ ഒന്നിന്, 26/11 ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ധീരനായ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തുക്കാറാം ഓംബ്ലിന്റെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ഇനത്തെ ‘ഇസിയസ് ടുകരാമി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

റഷ്യൻ സയൻസ് ജേണൽ ആന്ത്രോപോഡ സെലക്ടയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ധ്രുവ് എ. പ്രജാപതി, ജോൺ കാലെബ്, സോമനാഥ് ബി കുംഭർ, രാജേഷ് സനപ് എന്നിവരാണ് പുതിയ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
26/11 രക്തസാക്ഷി തുക്കാറാം ഓംബ്ലിന്റെ പേരിലുള്ള പുതിയ ജമ്പിംഗ് ചിലന്തി ഇനം 26/11 രക്തസാക്ഷി തുക്കാറാം ഓംബ്ലിന്റെ പേരിലുള്ള പുതിയ ജമ്പിംഗ് ചിലന്തി ഇനം Reviewed by Suchitra Nair on July 07, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.