ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എം.ജി.ആർ.റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Indian Railways' MGR railway station is now fully solar powered.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എം.ജി.ആർ.റെയിൽവേ  സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

ഡോ എംജി രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ (ഡിആർഎം) അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സൗരോർജ്ജത്തിലൂടെ 100 ശതമാനം ഊർജ്ജം  ലഭിക്കും. 

ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (SCR) സോണിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്, ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹരിത റെയിൽവേ ശൃംഖലയായി മാറുകയാണ്.

സോളാർ പാനലുകളിലൂടെ 100 ശതമാനം ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായി ഈ സ്റ്റേഷൻ മാറും.

സ്റ്റേഷന്റെ സൗരോർജ്ജ ശേഷി 1.5 മെഗാവാട്ട് ആണ്, സോളാർ പാനലുകൾ സ്റ്റേഷന്റെ ഷെൽട്ടറുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ 'എനർജി ന്യൂട്രൽ' റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന ആശയം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സോണുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു.

2030-ന് മുമ്പ് "നെറ്റ്-സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ" ആയി മാറാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എം.ജി.ആർ.റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ എം.ജി.ആർ.റെയിൽവേ  സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Reviewed by Santhosh Nair on September 29, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.