ജിയോഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് / സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആവാം

Vacancy of Assistant / Stenographer in Geophysical Institute
കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻറിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന് (സി.എസ്.ഐ.ആർ) കീഴിൽ ഹൈദരാബാദിലുള്ള നാഷണൽ ജിയോഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവസരം.

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് -06 (ജനറൽ -3 , ഒ.ബി.സി- എൻ.സി.എൽ- 2 , എസ്.ടി- 1) ,
ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ -01 (ഒ.ബി.സി.-എൻ.സി.എൽ) എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.

യോഗ്യത :

പ്ലസ് ടു/പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്/തത്തുല്യം.
കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും ടൈപ്പിങ് സ്പീഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധ

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.ngri.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 15.

Important Links
Official Notification Click Here
Apply Online Click Here
More Details Click Here
ജിയോഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് / സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആവാം ജിയോഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റ് / സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ആവാം Reviewed by Santhosh Nair on September 23, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.