തമിഴ്നാട്ടിലെ 'കന്യാകുമാരി ഗ്രാമ്പൂ' വിന് ജി.ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചു

തമിഴ്നാട്ടിലെ 'കന്യാകുമാരി ഗ്രാമ്പൂ' വിന് ജി.ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചു 

തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുന്നുകളിൽ വളരുന്ന തനത് ഗ്രാമ്പൂ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തിന് 'കന്യാകുമാരി ഗ്രാമ്പു' എന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സൂചന (ജി.ഐ.ടാഗ്) ലഭിച്ചു. 

ഇന്ത്യയിൽ, ഗ്രാമ്പൂകളുടെ മൊത്തം ഉത്പാദനം 1,100 മെട്രിക് ടൺ ആണ്, ഇതിൽ 1,000 മെട്രിക് ടൺ എല്ലാ വർഷവും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ മാത്രം 750 മെട്രിക് ടൺ ഗ്രാമ്പൂ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിനുപുറമേ, പരമ്പരാഗത ചായം പൂശിയ ആലങ്കാരികവും പാറ്റേണുകളുള്ള കറുപ്പൂർ കലാംകാരി പെയിന്റിംഗുകളും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കല്ലകുറിച്ചിയുടെ തടി കൊത്തുപണികളും ജിഐ ടാഗുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ
തമിഴ്നാടിൻടെ തലസ്ഥാനം: ചെന്നൈ
തമിഴ്നാടിൻടെ മുഖ്യമന്ത്രി: എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ
തമിഴ്നാടിൻടെ ഗവർണർ: ആർ.എൻ.രവി
തമിഴ്നാടിൻടെ സംസ്ഥാന നൃത്തം: ഭരതനാട്യം
ജി.ഐ. ടാഗ് ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നം ഏതാണ്? - ഡാർജിലിംഗ് ടീ
ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ (ജിഐ) ടാഗ് നൽകുന്നത് - ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആക്ട്, 1999 (രജിസ്ട്രേഷനും സംരക്ഷണവും)
ജിഐ ടാഗിന്റെ സമയ പരിധി - 10 വർഷം
ജി.ഐ. ടാഗ് നകുന്നത് - ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രി
തമിഴ്നാട്ടിലെ 'കന്യാകുമാരി ഗ്രാമ്പൂ' വിന് ജി.ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ 'കന്യാകുമാരി ഗ്രാമ്പൂ' വിന്  ജി.ഐ ടാഗ് ലഭിച്ചു Reviewed by Santhosh Nair on October 14, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.