ദിവ്യ ദത്തയുടെ ‘സ്റ്റാർസ് ഇൻ മൈ സ്കൈ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി.

Divya Dutta has released a new book titled 'Stars in My Sky'.

ദിവ്യ ദത്തയുടെ ‘സ്റ്റാർസ് ഇൻ മൈ സ്കൈ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി.

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ നടി ദിവ്യ ദത്ത തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ  "ദി സ്റ്റാർസ് ഇൻ മൈ സ്കൈ : ദോസ് ഹു ബ്രൈറ്റൻഡ് മൈ ഫിലിം ജേർണി" പുറത്തിറക്കി. 

പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ (PRHI) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം 2021 ഒക്ടോബർ 25 -ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും. തന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ദിവ്യ ദത്ത തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ബോളിവുഡിലെ ചില പ്രമുഖരുമായി തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.

ദിവ്യ ദത്തയുടെ ‘സ്റ്റാർസ് ഇൻ മൈ സ്കൈ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി. ദിവ്യ ദത്തയുടെ ‘സ്റ്റാർസ് ഇൻ മൈ സ്കൈ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി. Reviewed by Santhosh Nair on October 23, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.